مدریک فایل

فروشگاه مقاله و کتاب و جزوه آموزشی و نمونه سؤال

اطلاعیه فروشگاه

با سلام. امیدواریم بتوانیم رضایت خاطر شما عزیزان را تا حدودی فراهم کرده باشیم. در صورت عدم رضایت از مبلغ پرداختی بابت هر فایل، لطفاً با ذکر علت، به جی میل elahi474@gmail.comاطلاع رسانی نمایید تا در صورت عدم توافق، مبلغ شما مسترد گردد. با تشکر.

قانون جدید مالیات در ایران

قانون جدید مالیات در ایران کتاب جدید قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصلاحات مورخ 1395/4/31 همراه با نکات و دانستنی های مالیاتی چاپ تابستان95 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,050 تومان 5,288 تومان 25% تخفیف

بررسي عوامل مؤثر بر پياده سازي موفق سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري در شركت ها ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال1389 در اين تحقيق، با توجه به اهميت وجود اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي، به بررسي عوامل مؤثر بر پياده سازي موفقسيستم هاي اطلاعات حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و سعيگرديده است تا اين عوامل به ترتيب ميزان تأثير گذاري آنها اولويت بندي گردند. عوامل تأثير گذار در قالب سه فرضيهاهمِ "منابع انساني"، "مشخصات فني سيستم هاي اطلاعات حسابداري " و" ا ستراتژي هاي مديريت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,650 تومان 3,358 تومان 8% تخفیف

حسابداری مدیریت و سیستم های کنترل ...

حسابداری مدیریت و سیستم های کنترل ... عنوان کامل: MANAGEMENT ACCOUNTING AND CONTROL SYSTEMS IN THE CONTEXT OF PUBLIC SECTORREFORMS: A CASE STUDY OF A GOVERNMENT DEPARTMENT IN PAPUA NEW GUINEA خلاصه:This thesis provides an empirical understanding of how management accounting andcontrol systems (MACSs) are designed and implemented in the context of public sectorreforms in a developing country by using a case study of the Department of F ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,550 تومان 3,266 تومان 8% تخفیف

حسابداری بهای تمام شده تاریخی، ارزش متعارف و ریسک سیستماتیک

  Fair Value Accounting,   Historical Cost Accounting,   and Systemic Risk   Policy Issues and Options for Strengthening Valuation and Reducing Risk 112صفحه 2013 Fair value accounting (FVA) refers to the practice of updating the valuation of assets or securities on a regular basis, ideally by reference to current prices for similar assets or securities established in the co ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,550 تومان 3,195 تومان 10% تخفیف

اصلاحات اساسی در آموزش تجارت: اهداف و مفاهیم

 The Reformation of Business Education: Purposes and Objectives Abstract Business education is at a critical juncture. How are we to justify the curriculum in undergraduate business awards in Aotearoa New Zealand? This essay suggests a philosophical framework for the analysis the business curriculum in Western countries. This framework helps us to see curriculum in a context of global acad ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,550 تومان 3,302 تومان 7% تخفیف

بودجه جنگ(سال مالی 2012)

      The Army Budget   f i s c a l y e a r 2 0 1 2 an analysis   As I write this letter, I am reflecting on the fact that ten years have passed since the cowardly attacks of 11 September   2001. For ten years, this nation has experienced continuous war, and for ten years thousands of Americans have volun teered to join the fight. For ten years, more than 10 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,550 تومان 3,018 تومان 15% تخفیف

بررسي عوامل موثر بر هماهنگي سيستم اطلاعاتي حسابداري

چكيدهدر شركت هاي صنعت مواد (AIS) اين مطالعه به بررسي عوامل موثر بر هماهنگي سيستم اطلاعاتي حسابداريغذايي و آشاميدني، صنعت قند وشكر و صنعت مواد و محصولات دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران شامل 81 شركت مي پردازد. مطالعات نشان مي دهد كه هماهنگي استراتژيك بر عملكرد شركت تاثير مهميدارد، اما مطالعات كمي روي شناخت عوامل موثر بر اين هماهنگي انجام شده است و بنابراين هدف اين تحقيقاست. در AIS شناسا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,050 تومان 1,866 تومان 9% تخفیف

بررسی تأثیر قابلیت پردازشسیستمهاي اطلاعاتی حسابداري بر عملکرد سازمانی مجتمع فولاد شاهین بناب

سال 1391 هدف کلی این مقاله بررسی تأثیر قابلیت پردازش سیستمهاي اطلاعاتی حسابداري بر عملکردسازمانی مجتمع فولاد شاهین بناب میباشد. در این تحقیق براي اندازهگیري متغیر مستقل تحقیق(سیستم اطلاعاتی حسابداري) از چارچوب نظري آلریج گلیناس شامل ده مؤلفه؛ فنآوري، پایگاه دادهها،گزارشگري، کنترل، عملیات تجاري، پردازش رویدادها، تصمیمگیري مدیریت، توسعه عملیات وسیستمها، ارتباطات و اصول حسابداري و حسابرسی و براي اندا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,050 تومان 1,866 تومان 9% تخفیف

امکان به کارگیری سیستم مدیریت در محیط یک بیمارستان

امکان به کارگیری سیستم مدیریت در محیط یک بیمارستان عنوان کامل لاتین: IS IT POSSIBLE TO IMPLEMENT A KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM IN A PUBLIC HOSPITAL environment  2011 8صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,550 تومان 2,346 تومان 8% تخفیف

کدینگ جامع حسابداری با توضیحات

شامل 81صفحه با جزئیات لازم در خصوص کد گذاری حساب ها زبان: فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,550 تومان 2,295 تومان 10% تخفیف

25پرسش و پاسخ مصاحبه حسابداری به زبان انگلیسی همراه با ضمیمه انگلیسی Top 14 job interview tips

25پرسش و پاسخ مصاحبه حسابداری به زبان انگلیسی همراه با ضمیمه انگلیسی Top 14 job interview tips 44صفحه اسلاید پی دی اف زبان انگلیسی   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,050 تومان 1,845 تومان 10% تخفیف
تعداد صفحه(4):